गंगा, गुण र अष्टनारायण एकसाथ फिल्म डिस्ट्रुबिसन गर्दै